Lokalprogram 2015 – 2019

29. juli 2015

1. NORDSTRAND – EN GRØNN BYDEL

Miljøpartiet De Grønnes visjon for Nordstrand er en grønn, moderne og bærekraftig bydel. Nordstrand har, som en av Oslos største bydeler, et godt potensial for å styrke og utvikle bydelens egenart og identitet.

Vi vil ta vare på Nordstrands særpregede arkitektur og grøntarealer, samtidig som vi tar del i Oslos kommende befolkningsvekst. Vi vil styrke det levende lokalsamfunnet på Nordstrand ved å verdsette og utvikle de tradisjonelle bydelssentrene i bydelen. Vi vil støtte det lokale næringslivet og gjøre Nordstrand til et naturlig sted for både hjem og arbeid. Vi vil konsentrere nødvendig fortetting i bydelen rundt kollektivknutepunkter, og på den måten bevare de mange villahagene som gir Nordstrand sitt unike preg. Hagene er et viktig bidrag til byens grønnstruktur og biologiske mangfold.

Lokaldemokrati er en grunnpilar i grønn politikk. Vi ønsker å arrangere flere tverrpolitiske åpne møter om saker som angår bydelen. Vi vil også øke bydelsutvalgets politiske og økonomiske handlingskraft, bl.a. ved å gå inn for en prøveordning der bydelsdirektørene ansettes direkte av bydelsutvalgene.

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn som tar vare på naturmangfoldet. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Her på Nordstrand profilerer vi oss særlig i dragkampen om hvorvidt Ekebergsletta og friområdene på Brannfjell og Ryen Varde skal eksistere som rekreasjonsområde også for fremtidige generasjoner. Miljøpartiet De Grønne har allerede fremmet et forslag i bystyret om varig vern av dette området.

2. DET GRØNNE I BYEN

Nordstrand har alltid hatt et grønt preg, og dette vil Miljøpartiet De Grønne bevare. Vi ønsker å ta vare på naturkvalitetene i bydelen, både i de større arealene og i vegetasjonen på hver enkelt eiendom. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt viktigheten av å ta vare på våre store trær. De har stor estetisk verdi, men er også en forutsetning for et rikt dyreliv. Vi vil stimulere til et mangfold av livsmiljø for planter, dyr og mennesker.

Vi ønsker særlig å bidra til informasjon om planting av humle-og bievennlige planter i området vårt, som et lokalt mottiltak mot den omfattende nedgang i antall bier og humler vi har sett de senere år.

I bydelen finnes mange hus som etter hvert er blitt gamle og trenger modernisering. Det bør stimuleres til miljøvennlig rehabilitering av disse husene.

Nordstrand bydel har fortsatt mange villaer med store tomter, som potensielt kan bygges ut. De gamle villaene kan ha betydelig estetisk og arkitekturhistorisk verdi. Styringen av fortetningen må ikke overlates til den enkelte eiendomsutvikler, men være en del av en helhetlig bydelsplanlegging. I tillegg til å være attraktive boliger, har disse villaene et betydelig potensiale som selskapslokaler og arena for kulturelle aktiviteter.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Bevare og utvikle bydelens mange grøntområder og friluftsområder. Ljanselva må sikres mot inngrep og forurensning og sikres tilstrekkelig vannføring.
 • Etablere landskapsvernområde på Ekebergsletta samt friområdene på Brannfjell og Ryen Varde for å sikre varig vern.
 • Gå aktivt imot Norges Fotballforbund sine planer om å bygge et Campus Norway i forbindelse med Ekebergsletta.
 • Bevare tomten mellom eldresenteret og det gamle postkontoret på Holtet og eventuelt utvikle det til en park.
 • Arbeide for at naturlig voksende trær blir vernet også i villaområder.
 • Sikre arealer til etablering av parsellhager.
 • Stimulere tiltak for vern av bie- og humlebestander, blant annet ved å ta vare på eksisterende engvegetasjon.
 • Stimulere til miljøvennlig rehabilitering av eldre bebyggelse samtidig som vernet av gamle villaer styrkes, også de som ikke står på «gul liste» hos Byantikvaren.
 • Beholde bydelsens preg ved å fremme småhus- og eventuelt rekkehusbebyggelse fremfor blokkbebyggelse i områder der villahager må bygges ut.

3. LOKALT NÆRINGSLIV – EN DEL AV DEN GRØNNE LØSNINGEN

Det er viktig for bydelens identitet at vi har lokale arbeidsplasser, og det er et godt miljøgrep at det er kort avstand mellom der man jobber og der man bor. Det reduserer biltrafikken permanent.

Miljøpartiet De Grønne vil ta vare på de arbeidsplassene vi allerede har, og stimulere til flere. Vi vil fremme den lokale handelen og det lokale næringslivet.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Tilby gunstige lokaler til gründerbedrifter som er en del av det grønne skiftet, hvis kommunen eller bydelen er eiere eller har innflytelse på utleier. Styrke allmennyttige næringsformål i boligområder for å skape gode nærmiljø.
 • Etablere åpne kontorfellesskap for små bedrifter og andre som alternativ til hjemmekontor.
 • Gå inn for at nybygging skal ha en blanding av boliger og næringsområder.
 • Stimulere handelen i lokale butikker ved å samordne parkeringsplassene i bydelens lokale sentra, slik at bilen kan stå flere timer på samme sted.
 • Arbeide for bevilgninger slik at kommunale virksomheter til enhver tid har lærlinger i aktuelle lærefag som omsorgsfag, byggfag, IKT- og kontorfag.

4. FOLK I BEVEGELSE – GRØNNERE SAMFERDSEL

En høy tetthet av biler skaper køer i rushtrafikken, utslipp av klimagassen CO2 og utslipp av svevestøv og giftige gasser i bydelen vår. Vi trenger derfor å få ned biltettheten ved å gjøre det lettvint og attraktivt å benytte seg av kollektivtrafikk, sykkel og elsykkel. Færre biler på lokale veier vil samtidig øke trafikksikkerheten på skoleveier og i tilknytning til naturlige samlingssteder for barn og unge.

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Ha flere sykkelveier og -traséer, som er knyttet sammen med byens øvrige sykkelveinett, og spesielt jobbe for en løsning med sykkelvei ned Kongsveien, samt traseer som går i retning øst-vest slik at Oslofjorden og Østmarka blir lett og trygt tilgjengelig per sykkel.
 • Øke antall avganger på trikk, T-bane og buss. Spesielt vil vi øke antallet avganger på bussrute 74 som går over Ekebergsletta , og forlenge dette rutetilbudet utover kvelden. Vi vil også arbeide for en bussforbindelse på tvers i bydelen, ved å forlenge rute 75 ned Nordstrandveien til øyene.
 • Undersøke muligheten for en prøveordning med å utvide bysykkelordningen til vår bydel.
 • Opprette minst fire servicepunkter i bydelen for sykkel, etter modell av servicepunktet i Torggata.
 • Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene. Vi vil særlig undersøke muligheten for å forlenge bussrute 34 til Ryen for å finne en løsning på den farlige trafikksituasjonen ved Ekeberg skole, samt bedre trafikksikkerheten på veinettet rundt Nordstrand skole.
 • Utvide rushtidsstenging av Herregårdsveien, til å gjelde fra kl 06 – 09.
 • Gjøre en gjennomgang av hvorvidt plasseringen av bomstasjonene i bydelen er de mest hensiktsmessige med tanke på å begrense bilbruken inn mot sentrum.

5. ET GODT LIV PÅ NORDSTRAND

For å opprettholde en god folkehelse kreves satsing på forebygging framfor behandling.Det innebærer fler lavterskeltilbud, økt fokus på psykisk helse, og mer oppsøkende virksomhet blant ressurssvake grupper. Helse- og sosialpolitikken skal bygges på en grunnleggende forståelse og respekt for hver persons individuelle situasjon.

De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og vi vil være med på å legge til rette for dette. Vi vil også sikre retten til en god sykehjemsplass for dem som ikke lenger kan bo hjemme.

Det økende omfanget av psykiske problemer blant unge mennesker krever aktiv innsats fra samfunnet. Vi ønsker å aktivt bruke muligheten som ligger i skolehelsetjenesten til forebygging.

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Opprettholde og videreutvikle seniorsentre og andre sosiale tilbud for eldre. Sikre forutsigbar finansiering slik at disse kan fortsette å være et stimulerende treffested for bydelens pensjonister – minimum toårige avtaler med Bydel Nordstrand
 • La Nordstrand være forsøksbydel for å prøve ut ordningen med gratis fiksertjeneste for alle over 67 år etter modell av Gøteborg.
 • Tilby alle eldre over 70 forebyggende fastlegebesøk eller hjemmebesøk av sykepleier annet hvert år.
 • Arbeide for at helsesøster er til stede på skolene i bydelen hver dag i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.
 • Styrke barnevernstjenesten og avlastningstilbudet til familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn.
 • Bidra til at familier med funksjonshemmede barn skal ha en fast koordinator i bydelsadministrasjonen.
 • Øke sosialhjelpssatser og tiltak for økt sysselsetting for å sikre et verdig sosialt liv for utsatter grupper og stimulere til økt grad av egenomsorg.

6. ET MENINGSFYLT LIV PÅ NORDSTRAND

Det å være aktiv innen kultur, idrett og frivillig virksomhet, beriker livet for mange av oss. Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge til rette for lokalt kulturliv, å støtte opp om organisert og uorganisert idrett, og å bidra til gode kår for frivillige organisasjoner.

 

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

 • Støtte og sikre videre drift av frivillighetssentralene i bydelen.
 • Sikre driften av lokale foreningshus. Særskilt at Lambertseter gård sikres en lav husleie og overføres fra eiendoms- og byfornyelsesetat (EBY) til kulturetaten (KUL).
 • Sikre driften ved EKT.
 • Opprette ungdomsklubber med tilgang for barn fra ung alder, og støtte opp om dem som finnes. Undersøke om det er gunstig å legge dette i tilknytning til skolelokaler.
 • Støtte det gode arbeidet som gjøres ved de lokale korps, kor og orkestre, og sørge for god tilgang på gratis øvings- og konsertlokaler.
 • Sørge for til at skolenes lokaler er tilgjengelige for bruk av frivillige organisasjoner på ettermiddags- og kveldstid.
 • Støtte bruken av Den Kulturelle Spaserstokken som et profesjonelt kulturtilbud i bydelens sykehjem og eldresenter.
 • Støtte opp om fysisk aktivitet som særlig vender seg mot seniorer.
 • Støtte opp om det omfattende frivillige arbeidet som gjøres for barne- og ungdomsidretten, og legge til rette for økt mangfold i idrettstilbudet.
 • Være oppmerksomme på og utnytte de mulighetene som kulturell og fysisk aktivitet gir for integrering.
 • Støtte opp om det omfattende frivillige arbeidet som gjøres for barne- og ungdomsidretten, og legge til rette for økt mangfold i idrettstilbudet.
 • Være oppmerksomme på og utnytte de mulighetene som kulturell og fysisk aktivitet gir for integrering.
 • Gå igjennom disponeringen av særlige attraktive offentlige lokaliteter som idrettsanlegg, for å sikre at tiden blir disponert rimelig og rettferdig.
 • Gå igjennom de avtalte disposisjonene av gressområdene på Ekebergsletta, for å sikre at disposisjonsretten av dette offentlige området er fordelt rimelig og rettferdig.